นางภาขวัญ เชิงคีรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ