นางสาวจารุวรรณ เชิดพงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา