ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้