ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้