รายงานผลการขายรูปแบบรายการ

รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

รายงานผลการขายรูปแบบรายการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยกำหนดขายรูปแบบรายการในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  (ในวันเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการขายแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานผลการขายรูปแบบรายการ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน