รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายการเกษตร (สาย 5) หมุ่ที่ 6

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายการเกษตร(สาย5) หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยกำหนดขายรูปแบบรายการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการขายแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานผลการขายรูปแบบรายการ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน