รายงานผลการขายรูปแบบรายการ

รายงานผลการขายเอกสารโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกวา 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบ้านถ้วน) โดยมีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร จึงขอรายงานผลการขายเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้