รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการจัดซื้อรถบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และมีงบประมาณในการจัดจ้าง 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร จึงขอรายงานผลการขายเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้