รายงานผลการขายรูปแบบรายการ

รายงานผลการขายเอกสารโครงการวางท่อระบายน้ำเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมุ่ที่ 8

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,206,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณในการจัดจ้าง 1,239,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันถ้วน) โดยมีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร จึงขอรายงานผลการขายเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้