รายงานผลการขายรูปแบบรายการ

รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าวัดนางหนู หมู่ที่ 6

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าวัดนางหนู หมู่ที่ 6  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 521,000.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณในการจัดจ้าง 523,000.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร จึงขอรายงานผลการขายเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้