วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
รายงานผลการขายรูปแบบรายการ

รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีตบริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีตบริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 951,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณในการจัดจ้าง 987,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร จึงขอรายงานผลการขายเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้