รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม้อแกง หมุ่ที่ 9,13

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม้อแกง หมุ่ที่ 9,13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยกำหนดขายรูปแบบรายการในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560  (ในวันเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการขายแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานผลการขายรูปแบบรายการ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน