ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ ปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งให้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้น ทราย เพื่อได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการในระยะต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้