รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561  ประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งให้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้น ทราบ เพื่อได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการในระยะต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้