รายงานจำนวนผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานจำนวนผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้