รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดทำสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้