รายงานผลการรับซองสอบราคา

รายงานผลการรับซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายการเกษตร หมู่ที่1,3,4

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายการเกษตร หมู่ที่ 1,3,4  โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  (ในวันเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และวันที่ 1 กันยายน 2560 ในเวลา 10.00 น.-11.00น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี ชั้น 2 (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมืองลพบุรี)  ซึ่งบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นซองสอบราคาแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานผลการรับซองสอบราคาตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน