รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 814,300.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) แต่มีงบประมาณในการจัดจ้าง 812,300.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้