รายงานผลการรับซองสอบราคา

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,178,700.00 บาท แต่มีงบประมาณในการจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น 2,089,900.00 บาท โดยมีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จึงขอรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้