รายงานผลการรับซองสอบราคา

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และมีงบประมาณในการจัดซื้อ 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)  โดยมีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้