รายงานผลการรับซองสอบราคา

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายซอยบ้านนายสมบูรณ์ ก้านนาค หมู่ที่ 9

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายซอยบ้านนายสมบูรณ์ ก้านนาค หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 878,000.00 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณในการจัดจ้าง 878,000.00 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้