รายงานผลการรับซองสอบราคา

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 สายรอบหนองฟ้าลงมัน

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 สายรอบหนองฟ้าลงมัน ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,753,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณในการจัดจ้าง 1,753,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้