รายงานผลการรับซองสอบราคา

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากคลองตาปานถึงคลองตาปิ่น หมู่ที่ 10

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากคลองตาปานถึงคลองตาปิ่น หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,206,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณในการจัดจ้าง 1,239,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  โดยมีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้