รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าวัดนางหนู หมู่ที่ 6

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายบริเวณทางเข้าวัดนางหมู หมูู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 521,000.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณในการจัดจ้าง 523,000.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันรายละเอียดผู้มายื่นเอกสาร ประกาศรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาพันบาทถ้วน) โดยมีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้