รายงานผลการรับซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา หมุ่ที่ 12

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ 12 โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560  (ในวันเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  ซึ่งบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นซองสอบราคาแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานผลการรับซองสอบราคาตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน