พันธกิจ (Mission)

จากวิสัยทัศน์ของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน รองรับการของชุมชนให้สอดคล้องกับระบบผังเมือง
  2. ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการมีรายได้ของประชาชนแบบยั่งยืน
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทั้งเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป
  4. ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมระบบการเมืองการบริหาร การจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม
  6. ส่งเสริมสภาพของชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณธรรม และจริยธรรม
  7. ส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน