ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้