แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม