รายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้นสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ