รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้นสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ