รายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ