รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ