รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมอบต.โพธิ์เก้าต้นสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ