รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2559

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

https://www.phokaoton.go.th/files/วืสามัญที่2ครัั้งที่1.pdf