รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2559

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2559