รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2559 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1