รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558