รายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1