รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2557

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2557