รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2557

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2557