รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2557

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2557