รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2556

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2556