ประกาศสำเนารายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินกาารจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ