รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2  (มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้