รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.07 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้