รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลปรากฏว่า

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้