รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.28 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้