รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน