ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้