รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้